SIA “Rastma”, reģistrācijas numurs: 40103604078, juridiskā adrese: Rīga, Ziepju iela 5 k-1 – 35, LV-1004, kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.

SIA ,,RASTMA” kontaktinformācija: e-pasta adrese: veikals@apaksvela.lv, telefona nr.: +371 23476577.

Šī politika izskaidro personas datu apstrādi tīmekļvietnē apaksvela.lv (turpmāk – Vietne).

Kādēļ tiek apstrādāti personas dati?

Lai apmeklētu tīmekļvietni apaksvela.lv nav jāsniedz personas dati. Personas dati ir jāsniedz, lai veiktu pasūtījumu Vietnē vai preču atgriešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem, klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums. SIA ,,Rastma” apstrādā klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu pakalpoumu sniegšanu.

SIA ,,Rastma”  ir datu pārzinis attiecībā uz ievadītajiem datiem, kas ir nepieciešami, lai klientiem nodrošinātu produkcijas iegādi tīmekļvietnē apaksvela.lv, kuru var saņemt ar klienta izvēlēto Omnivas pakomātu, kā arī datiem, kas ir nepieciešami preču atgriešanas gadījumā.

Apstrādājot personas datus apņemamies ievērot personas datu aizsardzību regulējušos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, apstrādāt datus tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms apstrādes mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais datu apstrādes ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt Jūsu iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, un apstrādes nolūks

SIA ,,Rastma”  iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības.

SIA ,,Rastma” iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

  • personas dati, kas tiek apstrādāti veicot pasūtījumu sadaļā ,,Maksājuma informācija” – vārds, uzvārds,adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese
  • internetbanka

Personas datu apstrādes nolūks – lai klientam nodrošinātu pirkumu veikšana Vietnē un to saņemšanu uz klienta izvēlēto Omnivas pakomātu.

  • personas dati, kas tiek apstrādāti preču atgriešanas gadījumā – vārds, uzvārds, adrese.

Personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu klientam iespēju likumā noteiktajos gadījumos atgriezt preci.

Ja klients ir iegādājies preces, SIA “Rastma” saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu izsūta uz klienta reģistrēto e-pasta adresi jaunumus, ja klients pirms tam nav atteicies no jaunumu saņemšanas. Šādos gadījumos SIA ,,Rastma” izsūta jaunumus arī tad, ja klients nav īpaši tam piekritis. SIA ,,Rastma” neizsūta jaunumus, ja klients izmanto tiesības atteikties no šādu sūtījumu saņemšanas. Atteikties no paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: veikals@apaksvela.lv
Tāpat klientam katrā jaunumu saņemšanas brīdī tiek dota nepārprotama bezmaksas iespēja atteikties no turpmākas elektroniskā pasta adreses izmantošanas.

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus, veicot pirkumus Vietnē, kā arī saziņā ar Vietni par Jums aktuālajiem jautājumiem.

Vietnes klienta personas datiem var būt piekļuve SIA ,,Rastma” darbiniekiem.

Personas datu apstrādes ilgums

Mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos paredzēts ilgāks glabāšanas termiņš.  Sniedzot atbildes uz jautājumiem par precēm, pasūtījumiem un ar to saistīto informāciju, kas iesūtīti Vietnē, sarakste ar klientu tiek dzēsta piecu mēnešu laikā. Tiek saglabāta klienta e-pasta adrese jaunumu saņemšanai tikmēr, kamēr klients nav attiecies no jaunumu saņemšanas.

Personas datu nodošana

SIA ,,RASTMA” nodrošina klientu personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt, kādus konkrēti Jūsu personas datus apstrādā, Jūs varat, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi SIA ,,Rastma”. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu, kā arī sūdzības par datu apstrādi.

Privātuma politika Jums  ir pieejama tīmekļvietnē apaksvela.lv. SIA ,,Rastma” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātu Privātuma politiku tīmekļa vietnē tīmekļvietnē apaksvela.lv.