Privātuma politika.

SIA “Rastma”, reģistrācijas numurs: 40103604078, juridiskā adrese: Rīga, Ziepju iela 5 k-1 – 35, LV-1004, kā pārzinis, apstrādājot personas datus ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības.

SIA ,,RASTMA” kontaktinformācija: e-pasta adrese: veikals@apaksvela.lv, telefona nr.: +371 28384676.

Šī politika izskaidro personas datu apstrādi tīmekļvietnē apaksvela.lv (turpmāk – Vietne).

Kādēļ tiek apstrādāti personas dati?

Lai apmeklētu tīmekļvietni apaksvela.lv nav jāsniedz personas dati. Personas dati ir jāsniedz, lai veiktu pasūtījumu Vietnē vai preču atgriešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem, klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums. SIA ,,Rastma” apstrādā klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu pakalpoumu sniegšanu.

SIA ,,Rastma”  ir datu pārzinis attiecībā uz ievadītajiem datiem, kas ir nepieciešami, lai klientiem nodrošinātu produkcijas iegādi tīmekļvietnē apaksvela.lv, kuru var saņemt ar klienta izvēlēto Omnivas pakomātu, kā arī datiem, kas ir nepieciešami preču atgriešanas gadījumā, vai kuriem klients pats ir devis savu piekrišanu.

Apstrādājot personas datus apņemamies ievērot personas datu aizsardzību regulējušos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, apstrādāt datus tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms apstrādes mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais datu apstrādes ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt Jūsu iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu.

Privātuma politika. Personas dati, kas tiek apstrādāti, un apstrādes nolūks

Mūsu esošie un potenciālie klienti sniedz mums šādus personas datus: 

-vārds, uzvārds;

-e-pasta adrese;

-tālruņa numurs;

-maksājuma informācija; 

-sociālo tīklu konta informācija;

-jebkādi cita veida personas dati, kuri var būt iekļauti saturā, kuru jūs nododat mums, piemēram, izvēlētajā lietotāja konta parolē, e-pasta ziņojumā un citur.

SIA “Rastma” vāc un apstrādā jūsu personas datus tostarp, bet ne tikai, šādiem nolūkiem: 

-līgumu noslēgšanai un izpildei;

-jūsu lietotāja konta izveidei mūsu tīmekļa vietnē;

-pakalpojumu sniegšanai;

-komunikācijai ar jums par mūsu pakalpojumiem un citiem jautājumiem; 

-mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošanas analīzei, lai mēs varētu veikt uzlabojumus;

-informēšanai par mūsu pakalpojumiem;

-mūsu likumīgo interešu aizsardzībai un tādu juridisku iemeslu dēļ kā, piemēram, līgumu izpilde, piemērojamo normatīvo tiesību aktu ievērošana un sadarbība ar tiesību aizsardzības iestādēm. 

Pirms Jūsu personas datu izmantošanas mērķim, kas nav ietverts šajā Privātuma politikā, mēs lūgsim jūsu piekrišanu.

Ja klients ir iegādājies preces, SIA “Rastma” saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu izsūta uz klienta reģistrēto e-pasta adresi jaunumus, ja klients pirms tam nav atteicies no jaunumu saņemšanas. Šādos gadījumos SIA ,,Rastma” izsūta jaunumus arī tad, ja klients nav īpaši tam piekritis. SIA ,,Rastma” neizsūta jaunumus, ja klients izmanto tiesības atteikties no šādu sūtījumu saņemšanas. Atteikties no paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: veikals@apaksvela.lv
Tāpat klientam katrā jaunumu saņemšanas brīdī tiek dota nepārprotama bezmaksas iespēja atteikties no turpmākas elektroniskā pasta adreses izmantošanas.

Daļu no personas datiem mēs apstrādājam, pamatojoties uz klienta piekrišanu. Tie ir dati, kuri mums nav nepieciešami līguma izpildei, taču jūs varat brīvprātīgi mums sniegt šādus datus, lai saņemtu informāciju par mūsu pakalpojumiem uz savu e-pasta adresi (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs). Ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā izdzēst šo informāciju un atsaukt piekrišanu.

Personas datu apstrādes ilgums

Mēs glabājam personas datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai nosaka tiesību akti, ja tajos paredzēts ilgāks glabāšanas termiņš. Tiek saglabāta klienta e-pasta adrese klientu bāzē jaunumu saņemšanai tikmēr, kamēr klients nav attiecies no jaunumu saņemšanas. Tāpat attiecībā uz personas datiem, kurus apstrādājam, pamatojoties uz paša klienta doto piekrišanu.

Personas datu nodošana

Lai kompānijas nosaukums varētu nodrošināt jums pakalpojumu saņemšanu, mēs sadarbojamies ar trešajam personām, kas sniedz mums dažādus komercdarbības īstenošanai nepieciešamus pakalpojumus (“Trešās personas-pakalpojumu sniedzēji”). Līdz ar to mēs nododam jūsu personas datus Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, serveru pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Trešās personas-pakalpojumu sniedzēji saņem stingri ierobežotu personas datu apjomu, kas nepieciešams viņu pakalpojumu sniegšanai. SIA  ,,RASTMA” nodod personas datus tikai tādām Trešajām personām-pakalpojumu sniedzējiem, kas spēj nodrošināt, ka tiek ievērotas visas personas datu apstrādes prasības atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un citiem piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Noteiktos gadījumos mums var rasties juridisks pienākums nodot jūsu personas datu valsts vai pašvaldību iestādēm vai citām trešajām personām.

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Personām, kas atrodas noteiktās valstīs, tostarp EEZ, normatīvajos tiesību aktos ir paredzētas noteiktas tiesības saistībā ar viņu personas datiem. Ievērojot visus normatīvajos tiesību aktos paredzētos izņēmumus, jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai tos atjauninātu, dzēstu vai labotu, ierobežot vai iebilst pret jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz personas datu pārnesamību. 

Uzzināt, kādus konkrēti Jūsu personas datus apstrādā, Jūs varat, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi SIA ,,Rastma”.

Privātuma politika Jums  ir pieejama tīmekļvietnē apaksvela.lv. SIA ,,Rastma” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātu Privātuma politiku tīmekļa vietnē tīmekļvietnē apaksvela.lv.

Privātuma politika. Ceram, šī raksta informācija Tev palīdzēja!

Privātuma politika.

Vari mūs atrast Facebook un Instagram!

Mūsu komanda veido arī bloga rakstus par dažādām apakšveļas tēmām. Visi šie ieraksti ir pieejami sadaļā “Blogs“.